ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Om afløbsregulering

» Om afløbsregulatorerOm afløbsregulering

Download PDF faktaark

Når det regner...

En del afløbssystemer har utilstrækkelig kapacitet til at bortlede de vandmængder, regn medfører.  Når vandet i ledningerne stiger over et givent niveau, oversvømmes kældre og andre lavere liggende lokaliteter.  Resultatet er – som de fleste ved– skader, tilsnavsning og forurening. Se fig. 1 og 2.

 

Mange renseanlæg overbelastes, klaringstankene er ikke store nok, og ekstra mængder forurening passerer ud i vandløb og søer.  I forbindelse med regn sender mange overløbsbygværker desuden store mængder fortyndet spildevand ud i vandløb eller søer.

 

Hvis en olieudskiller overbelastes, hvirvles indholdet rundt og strømmer direkte ud i vandløb eller søer, hvor det forårsager forurening.

 
Fig. 1: Oversvømmelser

Reguler problemet

Kraftige regnskyl er ofte kortvarige og lokale, og giver kun fyldte ledninger nogle steder, kort tid ad gangen.  Løsningen er derfor, i det fornødne tidsrum, at opstemme det overskydende vand andre steder i systemet.  Altså – hvor der er plads til det – at udnytte disse steder som magasin.

 

Løsningen fungerer i langt de fleste nedbørssituationer og kræver ikke investeringer i  større ledninger eller bassiner, men blot regulering med hensigtsmæssige afløbsregulatorer.

 

Med en god regulering menes en vandføring, som hurtigt kommer op på den maksimale vandføring, og holder sig på eller under denne værdi.  Det er den vandføring, der uden problemer er plads til efter afløbsregulatoren, længere nede i systemet.

 Generelt er det en afløbsregulators opgave, at beskytte den del af ledningssystemet, som ligger lavere (nedstrøms), mod overbelastning og oversvømmelse.   Afløbsregulatorens specifikke egenskab er, at den lader væske passere videre ned i ledningssystemet i en forudbestemt maksimummængde pr. tidsenhed, uanset variationen i tilløbsmængden og vandspejlet lige før regulatoren. Se fig. 3.

 

For at sikre sig mod tilstopning og minimere behovet for drift og vedligeholdelse, bør afløbsregulatoren være uden bevægelig dele.  Den skal desuden have størst muligt tværsnit i gennemløbet, for at yde mindst mulig modstand i forbindelse med det normale, daglige afløbsbehov, og  for at undgå tilstopning.

 


Mange muligheder

Det kan være nødvendigt, at bygge et magasin, hvis der ikke er tilstrækkelige muligheder for magasinering før afløbsregulatoren.  Det kan ske i form af udvidelse af ledningsdimensionen på en kort strækning eller bygning af et bassin.  Bassin-løsningen sikrer, at der ikke sker skader efter bassinet (nedstrøms). Se fig. 4.

 

Anbringes en afløbsregulator i et overløbsbygværk sikres, at kun den vandmængde, som ledningssystemet nedstrøms kan lede videre uden oversvømmelser, bliver ledt videre.  Resten bliver ledt i sø, i et  vandløb eller til en tredje recipient..

 

En afløbsregulator gør det muligt for en ejendom at overholde myndighedskravet om begrænset udledning under regn, f.eks. fra store parkeringsarealer eller tagflader.

 

Ligeledes kan en afløbsregulator hindre overbelastning af renseanlæg, hvorved den beskytter mod ødelæggelse af pågældende anlægs funktion.  Det samme gør sig gældende for en olie/fedtudskiller, en pumpestation etc.

 Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk