ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Fakta om procedurer og kvalitet

» Historien om Mosbaek A/S

» Referencer til udførte løsninger

» Kontakt osReferencer til udførte løsningerAalborggade i Randers

 

I det centrale Randers havde beboerne i en periode været plaget af oversvømmelser, der var forårsaget af kapacitetsproblemer i områdets afløbsledninger.  Desuden havde der været for store aflastninger til Tyvdalen fra et overløbsbygværk i Aalborggade.  Området er fælleskloakeret og har en del lavtliggende kældre som er følsomme for høje vandspejl i afløbssystemet.  Der blev udført MOUSE-beregninger, og på grundlag af resultaterne derfra blev der foreslået omlægning af hovedkloakken, således at der i Aalborggade, mellem Vorup Boulevard og Bøsbrovej, parallelt med ca. 240 m af den eksisterende ø300 betonledning skulle lægges en plastledning af varierende dimension.  Ca. 80 m af den nye ledning, placeret midtvejs i de 240 m, var et ø1200 rørbassin.  Afløbet fra rørbassinet blev reguleret to steder:

 

  • Ca. midtvejs henne i rørbassinet var der et ø1600 overløbsbygværk med regulering i afløbet, således at det ikke oversteg kapaciteten af det nedstrøms ledningssystem på ca. 110 l/s. Afløbsregulatoren, der var en Mosbaek dobbeltblænde, var monteret i en overløbsvæg.  Desuden kunne afløb til Tyvdalen ske via overløb til en ø110 ledning. 
  • Ved udløbet fra rørbassinet var der yderligere en ø1600 brønd.  I denne brønd blev der anbragt en dobbeltblænde med kapacitet på 130 l/s, ligeledes monteret i en overløbsvæg.  

 

Afløbsregulatorerne samt overløbskanterne i de to bygværker sikrede optimal udnyttelse af rørbassinets volumen. Ved at vælge denne løsning, var det muligt at reducere antallet af kælderoversvømmelser.

Projektet er fra 1999 og rådgivende ingeniør var Carl Bro A/S.

 

Randers Storcenter

Randers Storcenter er anlagt på tidligere grønne arealer og har 1800 parkeringspladser, fordelt over de ca. 8,5 ha udenomsarealer.

En del af regnvandsafløbet fra P-pladserne (2 blokke ud af 3) samt ca.1,3 ha tagflade er tilsluttet en eksisterende ø800 regnvandsledning i Merkurvej. Selvom P-pladsen er anlagt med brug af SF-sten og græsarealer, må man alligevel forvente en betragtelig regnvandsafstrømning herfra.

Den eksisterende regnvandsledning i Merkurvej har afløb fra kældre (kælderhalse), der ikke tåler opstuvning. Der er tilladelse til at aflede 746 l/s til Merkurvej, hvoraf de 589 l/s allerede er udnyttet af afløb fra eksisterende oplande.

Da afløbet fra Storcenteret overslagsmæssigt ville komme op over ca. 1100 l/s hvert 10. år i snit, måtte afløbet fra storcenteret derfor forsinkes

Hver af de to blokke P-pladser blev tilsluttet til sit eget bassin af typen Wavin på hhv. 220 m3 og 380 m3. Afløbet fra bassinerne blev reguleret af hver sin Mosbaek afløbsregulator af typen CY  med kapaciteter på henholdsvis 123 l/s og 61 l/s.

Der er nu dimensioneret for opstuvning på P-pladsen hvert 10. år i snit. Opstuvning på terræn giver et ekstra stuvningsvolumen på henholdsvis 480 m3 og 820 m3 .

Opstuvningen på parkeringspladsen er så kortvarig og sker så sjældent, at den er af ringe gene for brugerne. Den betyder imidlertid, at man kunne spare på bassinvoluminet.

Projektet er fra 1997 og den rådgivende ingeniør var Abrahamsen & Nielsen A/S.

Regulering af Maglekilden, Roskilde


Maglekilden er en lille underjordisk kilde, der udspringer bag Roskilde Domkirke. Den giver 10-20 l/s.

Før i tiden blev vandet simpelthen ledt til kloaken og derfra videre ud i Roskilde Havn. En dag fik man den ide i kommunen, at vandet kunne bruges rekreativt til at lave et lille vandløb, der løb gennem en til formålet anlagt kunstig sø i den nærved liggende park, Byparken.

Vandløbet blev indrettet til at kunne føre ca. 15 l/s. For at sikre sig mod oversvømmelser i parken, hvis kilden i perioder skulle give over 15 l/s, blev der indsat en afløbsregulator ved kilden. Den sikrer, at kun 15 l/s ledes til vandløbet. Alt over 15 l/s ledes ud i havnen.

Arrangementet blev indviet med stor festivitas i 1998 og fungerer i dag til stor tilfredsstillelse for kommunen, parkens brugere og mange andefamilier.

Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk